ue

Projekty


PROJEKTY UNIJNE


Rozbudowa zakładu produkcyjnego oraz zakup strefy technologicznej do przetwórstwa zboża” – program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej nr. 1 „Konkurencja i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020.

 

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej w skali kraju sekcji technologicznej do puffingu umożliwiającej wprowadzenie do oferty nowych produktów w celu zaspokojenia potrzeb konsumenta. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych spółki, wzrostu wartości dodanej i możliwości inwestycyjnych.

Planowane efekty:

Wdrożenie innowacyjnej w skali kraju sekcji technologicznej do puffingu pozwoli zwiększyć konkurencyjność i rozpoznawalność przedsiębiorstwa także na rynkach zagranicznych, wzmocni wizerunek firmy i jej pozycji na rynku, nastąpi wzrost zatrudnienia na rynku lokalnym , a także przyczyni się do podniesienia atrakcyjności regionu.

Korzyści wdrożenia, to przede wszystkim  poprawa warunków produkcji  i wzrost jej jakości, efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, nowoczesne rozwiązanie z zakresu automatyki przemysłowej przyczyni się do zwiększenia wydajności oraz zredukowania kosztów produkcji.

Wkład Funduszy Europejskich: 3 082 200,00 zł.

Wartość projektu: 9 144 754,21 zł.